[personal profile] ju_88
З недаўных часоў на партале pravo.by вялікая колькасьць тэкстаў законаў, указаў, рашэньняў Саўміна і г.д. вынятая з безкаштовага доступа. Што ёсьць простым, простым, як чыгуначная рэйка, парушэньнем Канстытуцыі, палажэнья аб працы Цэнтра прававой інфармацыі ды наогул прынцыпаў прававой дзяржавы, што вядуцца ад часоў Хамурапі. Калі шаноўнае спадарства 'мае час ды натхненьне', было б нядрэнна у рамках закона аб зваротах грамадзян задаць дырэктару НЦПІ пытаньні (менавіта пытаньні), з якога гэта будуна і патрабаваць матываванага адказу:

1. з якіх прававых высноў гэта зроблена
2. хто санкцыяніраваў і хто рабіў юрыдычную праверку рашэньне
3. калі усё будзе прыведзена у адпаведнасьць с законамі РБ

FYI: вышэйшая за НЦПІ ўстанова - Управа Т.З. Прэзідэнта.


Lic.CC-BY-SA
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ju_88

July 2017

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 08:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios