[personal profile] ju_88
З недаўных часоў на партале pravo.by вялікая колькасьць тэкстаў законаў, указаў, рашэньняў Саўміна і г.д. вынятая з безкаштовага доступа. Што ёсьць простым, простым, як чыгуначная рэйка, парушэньнем Канстытуцыі, палажэнья аб працы Цэнтра прававой інфармацыі ды наогул прынцыпаў прававой дзяржавы, што вядуцца ад часоў Хамурапі. Калі шаноўнае спадарства 'мае час ды натхненьне', было б нядрэнна у рамках закона аб зваротах грамадзян задаць дырэктару НЦПІ пытаньні (менавіта пытаньні), з якога гэта будуна і патрабаваць матываванага адказу:

1. з якіх прававых высноў гэта зроблена
2. хто санкцыяніраваў і хто рабіў юрыдычную праверку рашэньне
3. калі усё будзе прыведзена у адпаведнасьць с законамі РБ

FYI: вышэйшая за НЦПІ ўстанова - Управа Т.З. Прэзідэнта.


Lic.CC-BY-SA
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ju_88

August 2017

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27 28293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 02:07 am
Powered by Dreamwidth Studios